CONTACTE | INICI | CASTELLÀ
Anar a ... Requisits Anar a ... El Procés Anar a ... Informació del País Anar a ... Informació Complementaria Anar a ... Bibliografía
 

PROCEDIMENT D’ADOPCIÓ A SRI LANKA:

Marc normatiu:
Sri Lanka va signar el Conveni de la Haia de protecció del menor i cooperació en matèria d’adopció internacional del 29 de maig de 1993, el 24 de maig de 1994, el va ratificar el 23 de gener de 1995 i va entrar en vigor el 1 de maig de 1995.

Sri Lanka no ha signat el Conveni de la Haia referent a la legalització de documents públics estrangers.

La normativa que regula el procediment d’adopció és la següent:
- Adoption of Children Ordinance de 1956
- Child adoption Procedure for the Guidance of foreign Applicants 1992
- Adoption of Children (modificada l’any 1992)
- Citizenship Act. de l’any 1996 (articles 19 a 21, sobre la nacionalitat).

Requisits dels adoptants:

- Estat civil: Únicament es permet la tramitació per parelles casades. No s’admeten les parelles de fet ni famílies monoparentals. No es demana un mínim d’anys del matrimoni, tot i que és recomanable que sigui un mínim de un any.

- Edat dels adoptants: hauran de ser majors de 25 anys i tenir una diferència d’edat mínima de 21 anys amb l’adoptat.

Requisits dels adoptats:

- Poden ser adoptats els menors de 14 anys.
- Els nens majors de 10 anys hauran de donar el seu consentiment envers l’adopció.


Tramitació:

- Sri Lanka únicament admet la tramitació a través d’agència acreditada.

Característiques de l’adopció:

- És una adopció plena. El nen adopta la nacionalitat espanyola.
- Es realitza un procediment judicial al país amb la presència d’un advocat de Sri Lanka.

Documentació:

Emès per l’autoritat pública:

- Certificat d’idoneïtat.
- Informe psicosocial.

Documentació que han de preparar els sol•licitants:

- Carta de motivació de l’adopció: L’Ecai facilitarà un model d’aquesta carta.
- Certificats literals de naixement: de la parella i dels fills que tinguin
- Certificat literal de matrimoni
- Certificat de salari: emès pel Director de l’empresa. No s’admeten els certificats de l'IRPF.
- Certificat d’antecedents penals
- Certificat mèdic (que inclogui informe sobre la salut física i mental). En el cas que la hi hagi un problema d'infertilitat o esterilitat s’haurà de fer constar en el mateix certificat.
- 4 fotografies dels sol•licitants
- 8 o 10 fotografies de la vivenda i entorn familiar, on viurà el menor.
- Fotocòpia dels passaports

Els sol•licitants hauran de subscriure un compromís per tal de realitzar dos informes de seguiment a l’any. Aquest document serà redactat per Balbalika.

Balbalika facilitarà a les famílies un quadre informatiu sobre el procés de legalització dels documents.

Efectes de l’adopció:

- El procediment de l’adopció és judicial.
- És una adopció plena.
- El menor perd la nacionalitat de Sri Lanka.

Important:

- Balbalika realitzarà la traducció a l’anglès de l’expedient i procedirà a legalitzar i autenticar els documents.
- Les famílies que tenen dos fills, només podran adoptar un menor amb necessitats especials.
- La família haurà de fer-se el visat per poder entrar a la Índia. A l’Ambaixada espanyola de Nova Delhi serà on es tramitarà el visat de reagrupació familiar del menor.
- Tenen preferència les parelles joves sense descendència o aquelles parelles que tenen un fill i amb problemes de infertilitat o esterilitat. També aquelles que sol•licitin l’adopció d’un menor amb necessitats especials.


HORARI D´ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a dijous de 10 a 13 i de 16 a 18
Divendres de 10 a 13
Tlf. 93 384 23 19 Fax 93 464 15 69

Email: informacio@ecaibalbalika.com