CONTACTE | INICI | CASTELLÀ
Anar a ... Requisits Anar a ... El Procés Anar a ... Informació del País Anar a ... Dades d´interés Anar a ... Orfenatss Anar a ... Informació Complementaria Anar a ... Bibliografía
 
LA PREPARACIÓ DE L’EXPEDIENT

En primer lloc, la família ha de dirigir-se al Departament de Benestar Social, o organisme al que correspongui a la seva Comunitat Autònoma, i omplir un instància en la que s’ha d’expressar la seva intenció de tramitar una adopció amb el país de Nepal i que encarregarà aquest procediment a BALBALIKA.
Seguidament, la família haurà d’obtenir un informe psicosocial realitzat per un equip de psicòlegs i treballadors socials, on s’expressaran les circumstàncies personals de la família. El Departament de Benestar Social, u organisme al que correspongui, expedirà un certificat de idoneïtat, que facultarà a la família sol·licitant per iniciar els tràmits de l’adopció en el Nepal.
Tant el certificat d’idoneïtat com l’informe psicosocial seran enviats a la ECAI.
Balbalika es posarà en contacte amb la família per comunicar l’arribada d’aquests documents. Desde el moment de la seva recepció, la família entrarà a formar part d’una llista a la espera de que li sigui assignat per part d’un orfenat, un menor que es correspongui amb el perfil que ells van demanar a l’informe.
Els sol·licitants hauran d’aportar a l’ECAI els documents que el Nepal sol·licita per la preparació de l’expedient.
En primer lloc es citarà als sol·licitants a la seu de la ECAI per una primera trobada amb l’equip tècnic, format per una advocada, una psicòloga i una pedagoga, i es procedirà a la signatura del contracte d’aquests amb la ECAI, a qui conferiran desde aquest mateix moment els poders necessaris per que realitzi les funcions de mediació en el procediment d’adopció.
Un cop la família hagi presentat la documentació es procedirà a la tramitació del mateix.
El Seguent pas serà la traducció de la totalitat dels documents aportats al anglès. Seguidament,


EL PROCÉS DE L’ADOPCIÓ

L’adopció al Nepal, és un tràmit administratiu, el que significa que la tramitació s’haurà de realitzar a través del Ministeri de Benestar social de l´infant i de la dona d’aquest país. És una adopció plena i irrevocable, la qual cosa significa que els pares adoptants un cop arribin a Espanya, només hauran d’inscriure al Registre Civil l´adopció del menor.

En el moment en que hi ha una assignació per part d’un orfenat, la ECAI la comunica a la familia i li explica la situació i característiques del menor. Tot seguit, l´Ecai sol.licita a l’ICAA la seva aprovació, i una vegada rebuda, la família signa l´acceptació d´aquest infant.

Es realitzaran dos viatges a Nepal:
La durada del primer viatge és d´una setmana. La durada del segon és de 15 díes. No és imprescindible que en el cas dels matrimonis vagin tots dos, podent atorgar-se poders notarials d´un a favor de l´altre.

En general el representant de l’ECAI al Nepal, recollirà als sol·licitants a l’aeroport i els acompanyarà als organismes oficials, així com a l´orfenat on es trobi el menor.

En el primer viatge, la familia ratificarà l´acceptació de l´assignació davant el Cap de la policía del Districte (CDO) corresponent.
En aquest primer viatge la família coneixerà el menor, el qual podrà visitar i treure de l´orfenat diàriament seguint l´horari que el Director del centre l´indiqui.

El segon viatge es realitzarà un cop el Ministeri de Benestar Social, de l´infant i de la dona aprovi l´adopció.

El Ministeri els farà entrega de la resolució de l’adopció així com del certificat de naixement del menor.
A continuació és portaran aquests documents al Ministeri d´Exteriors del Nepal per tal que s’expedeixi el passaport del nen.
Al no disposar Espanya d´Ambaixada a Nepal, el visat del menor per la seva entrada en Espanya s’haurà de fer en l’Ambaixada d’Espanya a l’Índia.


TORNADA A ESPANYA

Un cop a Espanya, la família ens enviarà el certificat de naixement i la resolució d´adopció per tal de fer la traducció jurada a l´espanyol. Aquesta documentació serà retornarà als pares per que puguin inscriure al menor en el Registre Civil Central.

Sis mesos desprès de la tornada, una tècnica del nostre equip realitzarà un informe de seguiment de l´adaptació del menor. Aquest informe serà enviat al Nepal i a la Comunitat Autònoma corresponent, així com al orfenat on s’hagi realitzat l’adopció en el Nepal.

A Catalunya, la ECAI BALBALIKA, és l´ única ECAI acreditada fins aleshores per tramitar adopcions al Nepal. Només treballa amb orfenats que hagin estat acreditats per a fer adopcions pel Govern de Nepal.

Actualment Balbalika té signat un conveni de col·laboració amb els següents orfenats:

- Nepal Children´s Organizatio (NCO)

- Children’s Home

- Maiti Nepal

- Pancha Kanya Nepal

- Child Service Centre

- Education Centre For Helpless Children