CONTACTE | INICI | CASTELLANO | ENGLISH
Anar a ... RequisitsAnar a ... Orfenatss
 

REQUISITS PER L'ADOPCIÓ D'UN MENOR D'INDIA:

Estat civil:

Matrimonis:

- Preferentment amb certificat d'esterilitat i sense fills.

- Almenys cinc anys de matrimoni.

NOTA: No es recomana tramitar una adopció a l'Índia als matrimonis amb dos o més fills. És preferible informar-se prèviament a l'ECAI en aquests casos.

Monoparentals:

- Dones solteres, vídues o separades fins a 45 anys.

- A les parelles del mateix sexe no els està permés adoptar a l'Índia.

Edat:

Matrimonis:

- La suma de la edat de les parelles no pot superar els 90 anys, tenint en compte que el més gran de la parella no pot superar l'edat màxima de 55 anys en el moment de l'assignació i que el més jove de la parella ha de ser major de 30 anys.

Aquestes previsions poden veure's atenuades en casos excepcionals, com podría ser la adopció de nens grans, o bé menors amb necesitats especials. En qualsevols cas, la edat de cap dels cònjugues pot excedir els 55 anys.

Monoparentals:

- Les dones solteres, separades o vídues no podràn superar els 45 anys en el moment de l'asignació i hauràn d'acceptar preferiblement un menor a partir de 7 anys.

- La diferencia d'edat entre els pares i l'infant ha de ser mínim de 21 anys.

Segones adopcions:

- Una segona adopció al país, serà únicament considerada quan la primera hagi estat finalitzada al nostre país.

 

DOCUMENTS PER A LA TRAMITACIÓ DE L'ADOPCIÓ:

 1. Certificat de treball (empresa, categoria, antiguitat, salari anual)

 2. Acta de matrimoni (model internacional)

 3. Certificats de patrimoni i propietats

 4. Declaració de hisenda: certificació dels 3 darrers exercicis.

 5. Referències bancàries (es facilitarà model)

 6. Certificat mèdic de salut, física i mental

 7. S’aconsella presentar el certificat d’esterilitat si s’escau.

 8. Certificat d’antecedents penals

 9. Certificat de compliment dels requisits d’entrada d’un menor estranger a Espanya amb finalitat d’adopció

Cartes:

1.- Carta on s’exposin els motius de l’adopció. Dirigida al orfenat. Si el matrimoni té fills, ho han de fer constar.

2.- Tres cartes de recomanació de persones que certifiquin l’aptitud per adoptar.

Declaracions i compromisos:

1.- Declaració notarial de l’estat de salut.

2.- Acta notarial per la qual es sol·licita la custòdia d’un menor de l’Índia.

3.- Certificat conforme el menor serà adoptat legalment a l’Estat espanyol en un termini no superior a 2 anys.

4.- Document notarial de compromís de la família conforme el menor serà degudament educat i mantingut segons les possibilitats de la família.

5.- Document notarial de compromís de pagament de les despeses fixades pel jutjat competent en concepte de manteniment del menor i de la tramitació de l’expedient.

Aquests documents es redactaran en anglès en un sol document. Balbalika facilitarà un model. Es legalitzarà davant notari mitjançant acta d’exhibició de document i legitimació de signatures.

Altres:

 • Fotografies recents dels sol·licitants, de la llar i de l’entorn familiar.

 • Sentència o resolució d’adopció si es tenen fills adoptats

Després de l'assignació:

 1. Poder notarial a favor de la persona encarregada de tramitar l’adopció a l’Índia.

 2. Declaració notarial de la situació econòmica acreditada documentalment (es facilitarà un model)

 3. Carta d’acceptació (es facilitarà un model)

 4. Declaració de bones intencions (es facilitarà un model)

Aquests documents hauran de ser signats davant notari i seran degudament legalitzats abans de ser enviats a Índia.

 

 

HORARI DE ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dilluns a dijous de 10 a 13 y de 16 a 18 hores.
Divendres de 10 a 13 hores.
Tlf: 93 384 23 19 Fax: 93 464 15 69

email: informacio@ecaibalbalika.com