CONTACTE | INICI | CASTELLÀ
Anar a ... Requisits Anar a ... El Procés Anar a ... Història del País Anar a ... Informació del País Anar a ... Dades d´interés Anar a ... Orfenatss Anar a ... Bibliografía
 


REQUISITS PER L’ADOPCIO D’UN MENOR A HAITÍ

- L’adopció es pot concedir a:

a) persones majors de 28 anys (matrimonis i dones solteres)

b) en el cas dels matrimonis és suficient amb que un dels cònjuges sigui major de 28 anys

c) la parella ha de portar, com a mínim, 5 anys de casats

d) la diferència d’edat entre l’adoptant i l’adoptat ha de ser de 19 anys

e) en el cas de tenir fills biològics cal una dispensa per part del Govern Haitià (aquest document és fácil d’obtenir)

f) es poden adoptar grups de germans en un sol expedient si el certificat d’idoneitat contempla aquesta possibilitat

El Institut de Benestar Social i Recerca de Haiti (IBESR) té ple dret d’acceptar o refusar una sol·licitut d’adopció.

DOCUMENTS NECESSARIS PER LA TRAMITACIO DE L’ADOPCIO

1.- Sol·licitut adreçada al director/a de l’orfenat (de presentació i motivació, amb fotografies …).

2.- Carta redactada per la família i adreçada al IBESR explicant la motivació per l’adopció

3.- Estudi psico-social i certificat d’idoneïtat

4.- Certificat de naixement de cada sol·licitant

5.- Per a parelles: certificat de matrimoni (si és el cas certificació de sentència de divorci previ)

6.- Per a dones solteres: certificat de fe de vida i estat civil

7.- Certificat d’antecedents penals. Es recomana que es tramitin a últim moment ja que caduquen.

8.- Informe mèdic: certificat mèdic oficial sobre l’estat de salut física i mental dels adoptants visat per el Col·legi de Metges; analítica complerta (VIH, Hepatitis B, sífilis) i informe toràcic (neumològic i cardiològic)

9.- Acreditació de situació econòmica:
- Certificat de treball
- Certificat d’Hissenda (3 últimes declaracions de Renda)
- Certificat bancari
- Certificat de bens inmobles
- En el cas que siguin autònoms certificat d’ingressos fet per un gestor

10.- 2 cartes de recomanació

11.- Poders efectuats davant Notari pel representant de l’Ecai a Haiti i per les directores dels orfenats

12.- 12 fotografies mida carnet

13.- Fotocòpia del D.N.I., del passaport dels sol·licitants i fotocòpia del llibre de família si es tenen fills.

L’Ecai traduirà tota la documentació del expedient al francès i s’encarregarà de la seva legalització.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- L’IBESR demana que tota la documentació estigui degudament legalitzada pels organismes corresponents a Espanya i pel Consulat d’Haití a Catalunya i Illes Balears.

- L’adopció és simple i s’ha de tramitar l’adopció plena davant els tribunals en arribar a Catalunya.

- El procediment a Haití és un procediment administratiu (autorització del IBESR) i judicial.

- Es realitzarà únicament un viatge per completar el procediment i recollir al menor. La seva durada serà de 7 dies aproximadament.

- Alguns dels orfanats demanan que la família sigui cristiana.

- L’Ecai farà els seguiments que demani el IBESR.

- L’Ecai realitzarà sessions informatives cada quinze dies. Cal trucar per demanar dia i hora.

SALUT DELS MENORS:

- Cal tenir present que, en el marc de l´adopció internacional, quan es parla d´un nen/a sa/na, es parla d´una criatura que pot presentar alguns petits problemes de salut, fàcilment recuperables, com paràsits intestinals, afeccions de pell, trastorns respiratoris o símptomes de desnutrició. No es pot oblidar, a més a més, que són criatures que provenen d´entorns socials poc favorables pel seu desenvolupament físic i psicomotriu.

- L´ ECAI farà arribar a les famílies la informació mèdica que l´orfenat ens faciliti en el moment de l’assignació. Aquest informe sempre vindrà acompanyat d’una fotografia del menor.

- No obstant, la ECAI no pot fer-se responsable de la fiabilitat d´aquets informes. Per el que les famílies podran sempre realitzar un examen mèdic al seu càrrec si ho consideren necessari.

TARIFES:

El cost total de l’Ecai és de 11.400 Euros, el qual es divideix en tres pagaments:

1.- Primer pagament de 4.000.- € en el moment de signar el contracte
2.- Segon pagament de 5.000.- € en el moment d’enviar l’expedient a Haití
3.- Tercer pagament de 2.400.- € abans de realitzar el viatje

 

a) Aquest import comprén les despeses de:

- Assessorament jurídic, psicológic i social durant tot el procés de l’adopció
- Gestions administratives
- Traducció al francès de l’expedient
- Legalització dels documents
- Tramesa de documents
- Donació a l’orfanat
- Tramitació de l’expedient a Haití
- Servei d’acompanyament en el pais. Aquest servei consisteix en:

> Recollida a l’aeroport i trasllat a l’hotel
> Visita a l’orfanat
> Acompanyament per l’obtenció del visat/s
> Sortida a escollir (compres, visita ...)
> Trasllat a l’aeroport.

No està inclos a la tarifa de l’Ecai el viatge i estada al país.